top of page

Disabilities Knowledge

Public·10 members

3-cü sinif məntiq testləri: MİQ hazırlığı üçün faydalı mantiq oyunları və tapmacalar


3 cu sinif mentiq testleri: Niyə və necə edilməlidir?
Mentiq testləri, uşaqların müraciət etmək, tahlil etmək və həll etmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyin əyləncəli və maraqlı bir yoludur. Bu testlər, uşaqlara müxtəlif problemlər üzrə yaradıcı və loqik düşünmeyi öyrədir və onların riyaziyyat, dil, biliy və digər faydalı sahələrdə uğurlu olmağa kömək edir.


Bu məqalədə, siz 3-cü sinif üçün mükafatlı mentiq testlərinin növlərini, mündricatını və maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi maddi öyrәnәcәksiniz. Hәmçinin, bu testlәri necә daha yaxşı hәll etmәk üçün bәzi faydalı mәslәhәtlәr dә verilәcәkdir.
3 cu sinif mentiq testleri


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpicfs.com%2F2usjSX&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2Ejtey0jkiMHJjiy-W2deWMentiq testlәri nәdir vә nә üçün vacibdir?
Mentiq testlәri, bir sual vә ya bәyanat tәqdim edәn vә onun cavabını tapmaq üçün yaradıcı düşünmәyi tәlәb eden bir növ tapmacadır. Bu testlәr, uşaqların biliyini artırmaq, loqik qurmaq, müxtәlif açılardan baxmaq vә problemlәri hәll etmәk bacarıqlarını inkişaf etdirmek üçün çox faydalıdır.


Mentiq testlәri, uşaqlara aşağıdakı faydaları verir:


 • Onlar özünü inamlandırmaq, motivasiya etmәk vә özünü güclü hiss etmәk imkanı verir. • Onlar öyrәnmәk prosesini daha maraqlı vә Əylenceli edir. • Onlar beyin funksiyalarını aktivlƏşdirir vƏ yaddaşını güclƏndirir. • Onlar müxtəlif mövzularda bilik və məlumat əldə etməyə kömək edir. • Onlar uşaqların özünü ifadə etmək, təfəkkür etmək və başqaları ilə əlaqə qurmaq bacarıqlarını yaxşılaşdırır.Mentiq testlәri, uşaqların zәkalarını ölçmәk üçün dә istifadә edilir. Bu testlәr, uşaqların müraciәt etmәk, tahlil etmәk vә hәll etmәk bacarıqlarını nümayiş etdirir. Bu bacarıqlar, uşaqların akademik vә hәyatdaki uğurlarını tәmin etmәyin vacib amillәrindәn biridir.


Mentiq testlәri növlәri
Mentiq testlәri, müxtәlif növlü vә formatlı ola bilir. Hәr bir növ test, uşaqların müxtәlif aspektlәrini inkişaf etdirmeyin məqsədini daşıyır. Aşağıda 3-cü sinif üçün Ən populyar mentiq testlәrinin bәzi növlәri tәqdim edilir:


Riddles
Riddles, bir sual vә ya bƏyanat tƏqdim edƏn vƏ onun cavabını tapmaq üçün yaradıcı düşünmƏyi tƏlƏb edƏn bir növ tapmacadır. Riddles, uşaqlara loqik qurmaq, biliyini artırmaq vƏ dil bacarıqlarını yaxşılaşdırmaq imkanı verir. Riddles, müxtƏlif mövzularda ola bilir, mƏsƏlƏn, heyvanlar, bitkilƏr, riyaziyyat, tarix vƏ s.


Bu bir riddle nümunəsidir:


Qara vƏ ağdır, amma qırmızı deyil. SözlƏrdƏn ibarƏtdir, amma danışa bilmir. Hər gün oxuyursan, daha çox şey öyrənirsən. Bu nədir?


Cavab: Kitab


3 cu sinif mentiq testleri online


3 cu sinif mentiq testleri pulsuz


3 cu sinif mentiq testleri pdf


3 cu sinif mentiq testleri yukle


3 cu sinif mentiq testleri cavablari


3 cu sinif mentiq testleri olimpiada


3 cu sinif mentiq testleri iq


3 cu sinif mentiq testleri tapmaca


3 cu sinif mentiq testleri sertifikasiya


3 cu sinif mentiq testleri kbrm


3 cu sinif mentiq testleri riyaziyyat


3 cu sinif mentiq testleri azərbaycan dili


3 cu sinif mentiq testleri ingilis dili


3 cu sinif mentiq testleri həyat bilgisi


3 cu sinif mentiq testleri informatika


3 cu sinif mentiq testleri beyin gimnastikası


3 cu sinif mentiq testleri rəqəmli məntiq


3 cu sinif mentiq testleri sözlə bağlı tapşırıqlar


3 cu sinif mentiq testleri cədvəllər


3 cu sinif mentiq testleri şifrələr


3 cu sinif mentiq testleri məsələlər


3 cu sinif mentiq testleri oxuyub-anlama və dinləyib-anlama


3 cu sinif mentiq testleri summativ qiymətləndirmə


3 cu sinif mentiq testleri sınaq imtahanı


3 cu sinif mentiq testleri miq hazırlığı


3 cu sinif mentiq testleri fes tədris mərkəzi


3 cu sinif mentiq testleri olimpiada dh


3 cu sinif mentiq testleri aytəkin musayeva


3 cu sinif mentiq testleri sheyx-zadeh fargana


3 cu sinif mentiq testleri bayram səfixanov


3 cu sinif mentiq test toplusu


3 cu sinif mentiq sınaq imtahanları


3 cu sinif ibtidai məntiq derslik


3 cu sinif ibtidai məntiq ders vəsaiti


3 cu sinif ibtidai məntiq müfredatı


3 cu sinif ibtidai məntiq ders planı


3 cu sinif ibtidai məntiq video dersləri


3 cu sinif ibtidai məntiq metodik vəsaitlər


3 cu sinif ibtidai məntiq təlimatları və tapşırıqları


3 cu sinif ibtidai məntiq müellimləri üçün materiallar


Language associations
Language associations, bir söz vƏ ya ifadƏ tƏqdim edƏn vƏ onunla Əlaqəli olan başqa bir söz vƏ ya ifadƏ tapmaq üçün dil bacarıqlarını istifadƏ edƏn bir növ testdir. Language associations, uşaqlara dil qaydalarını öyrənmək, lüğətini genişləndirmək vƏ mühitindəki şeylƏrlƏ bağlantılar qurmaq imkanı verir. Language associations, müxtƏlif formatda ola bilir, mƏsƏlƏn, sinonimlƏr, antonimlƏr, homonimlƏr vƏ s.


Bu bir language association nümunəsidir:


Sözlük: Qış Cavab: Qar


Lateral thinking problems
Lateral thinking problems, bir problem vƏ ya məqam tƏqdim edƏn vƏ onu həll etmək üçün standartdan kənar düşünmƏyi tƏlƏb edƏn bir növ testdir. Lateral thinking problems, uşaqlara yaradıcı vƏ alternativ yolları axtarmaq, müxtƏlif açılardan baxmaq vƏ əsas faktorları ayırmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı verir. Lateral thinking problems, adətən paradoksal vƏ ya qeyri-müntəzir cavablar tələb edir.


Bu bir lateral thinking problem nümunəsidir:


Bir gün, bir adam öz evinin qarşısında duran bir maşına minir. Maşın birdən-birdən sürücünün başına bir şey düşür. Sürücü ölür. Bu necə baş verir?


Cavab: Maşın bir vertolyotdur vƏ sürücünün başına pervanəsi düşür.


Mentiq testlәri üçün mәnbәlәr
Mentiq testlәri üçün internetdә çoxlu sayda mәnbә mövcuddur. Bu mәnbәlәr, uşaqlara müxtәlif növ vә sәviyyәdә mentiq testlәri tәqdim edir vә onların öyrәnmәk prosesini daha Əylenceli vә maraqlı edir. Aşağıda 3-cü sinif üçün Ən yaxşı mentiq testlәri mәnbәlәrinin bәzi nümunәlәri tәqdim edilir:


Oxuyan.az
Oxuyan.az, Azәrbaycan dilindә mentiq testlәri tәqdim eden bir saytdır. Bu saytda, uşaqlar riddles, language associations, lateral thinking problems vƏ digәr növlü mentiq testlәri tapa bilirlәr. Hәmçinin, bu saytda uşaqlar üçün oxumaq, yazmaq, dil öyrənmək vƏ digәr faydalı mövzularda məqalələr də mövcuddur.


Bu saytın ünvanı: https://oxuyan.az/


Testbook.az
Testbook.az, Azәrbaycan dilindә riyaziyyat, biliy, dil vƏ digәr sahələrdə mentiq testlәri tәqdim eden bir saytdır. Bu saytda, uşaqlar müxtƏlif sƏviyyƏli vƏ formatlı testlƏr tapa bilirlƏr. HƏmçinin, bu saytda uşaqlar üçün riyaziyyat oyunları, video dərsləri, online kurslar vƏ digər faydalı resurslar də mövcuddur.


Bu saytın ünvanı: https://testbook.az/


Cuemath.com
mentiq testlәri tapa bilirlәr. Bu testlәr, uşaqlara riyaziyyatın əsaslarını, konseptlәrini vә məntiqini öyrədirlәr. Hәmçinin, bu saytda uşaqlar üçün riyaziyyat oyunları, interaktiv alətlәr, online mentorlar vә digәr faydalı xidmәtlәr dә mövcuddur.


Bu saytın ünvanı: https://www.cuemath.com/


Mentiq testlәri üçün faydalı mәslәhәtlәr
Mentiq testlәri, uşaqların zәkalarını vә bacarıqlarını inkişaf etdirməyin əyləncəli vә maraqlı bir yoludur. Lakin, bu testlәri hәll etmәk üçün bәzi faydalı mәslәhәtlәrə ehtiyac ola bilir. Aşağıda 3-cü sinif üçün mentiq testlәri üçün bәzi faydalı mәslәhәtlәr tәqdim edilir:


Düşünmək üçün vaxt ayırın
Mentiq testlәri, sürətli vә doğru cavab verməyi tələb edir. Lakin, bu demək deyil ki, siz hər suala birinci baxışda cavab verməlisiniz. Bəzən, sualı diqqətlə oxumaq, bütün detallara diqqət etmək vƏ düşünmək üçün vaxt ayırmaq lazımdır. Bu, sizin sualı daha yaxşı başa düşməyinizi vƏ cavabı daha asan tapmağınızı təmin edir.


MüxtƏlif yolları sınayın
Mentiq testlƏri, adƏtƏn standartdan kƏnar düşünmƏyi tƏlƏb edir. Bu o demƏkdir ki, siz hƏr zaman Ən çox istifadƏ olunan vƏ ya Ən asan görünƏn yolu seçmƏlisiniz. BƏzƏn, müxtƏlif yolları sınamaq, yaradıcı vƏ loqik çözümlƏr tapmağa kömƏk edir. Bu, sizin beyininizi aktivlƏşdirir vƏ yeni perspektivlƏr açır.


Cavabları yoxlayın vЁ tЁhlil edin
Mentiq testlЁri, sizin öyrЁnmЁk prosesinizi yaxşılaşdırmaq üçün çox faydalıdır. Lakin, bu prosesin bir hissЁsi dЁ cavabları yoxlamaq vЁ tЁhlil etmЁkdir. Siz hЁr testi bitirdikdЁn sonra, cavablarınızı nЁticЁlЁrlЁ müqayisЁ edin vЁ sЁhv etdiyiniz sualları araшdırın. Bu, sizin öz zЁifliklЁrinizi tanımağınıza vЁ onları düzЁltmЁyin yollarını tapmağınıza kömЁk edir.


XülasЁ
Bu mЁqalЁdЁ, siz 3-cü sinif üçün mükafatlı mentiq testlәrinin növlәrini, mündәricatını vә mәnbәlәrini öyrәndiniz. Hәmçinin, bu testlәri necә daha yaxşı hәll etmәk üçün bәzi faydalı mәslәhәtlәr dә əldə etdiniz. Bu testlәr, uşaqların zәkalarını vә bacarıqlarını inkişaf etdirməyin əyləncəli vә maraqlı bir yoludur. Bu testlәri düzenli olaraq edərək, uşaqlar özünü inamlandıra, motivasiya edə vә özünü güclü hiss edə bilirlәr.


FAQ
Aşağıda 3-cü sinif üçün mentiq testlәri ilə bağlı bəzi tez-tez verilən suallar və onların cavabları təqdim edilir:


 • Mentiq testlәri üçün hansı kitabları oxumaq lazımdır?Cavab: Mentiq testlәri üçün müxtƏlif kitablar mövcuddur. BƏzi populyar kitablar bunlardır:


 • Mentiq Oyunları vƏ Tapmacaları (Logic Games and Puzzles) - Raymond Smullyan • Mentiq TestlƏri (Logic Tests) - Philip Carter vƏ Ken Russell • Mentiq Puzzles for Kids (Mentiq Tapmacaları Uшaqlar Üçün) - Jennifer L. Goloboy • Mentiq testlƏri necЁ dЁyЁrlЁndirilir?Cavab: Mentiq testlƏri, adЁtЁn doğru cavablarЁn sayЁna gЁrЁ dЁyЁrlЁndirilir. HЁr bir doğru cavab bir xal verir. SЁhv cavablar isЁ xal kЁsilmir. NЁticЁdЁ, uшaqlarЁn aldЁğЁ xallar onların zЁka sЁviyyЁsini gЁstЁrir.


 • Mentiq testlƏri nЁ qЁdЁr vaxt alır?Cavab: Mentiq testlƏrinin vaxtı müxtƏlif ola bilir. BƏzi testlƏr 10-15 dЁqiqЁ, bƏzi isЁ 30-45 dЁqiqЁ davam edir. Uшaqlara testi bitirmЁk üçün kifayЁt qЁdЁr vaxt verilmƏlidir. Lakin, onlar da vaxtını effektiv istifadƏ etmƏyi öyrƏnmƏlidir.


 • Mentiq testlƏri uшaqlara hansı sahƏlƏrdƏ kömƏk edir?Cavab: Mentiq testlƏri, uшaqlara riyaziyyat, dil, biliy, iqra vƏ digƏr sahƏlƏrdƏ kömƏk edir. Bu testlƏr, uшaqlara müxtƏlif problemlƏr üzrƏ yaradıcı vƏ loqik düшünmeyi öyrƏdir vƏ onların akademik vƏ hƏyatdaki uğurlarını tƏmin etmƏyin vacib amillƏrindƏn biridir.


 • Mentiq testlҐri necҐ edilmәlidir?Cavab: Mentiq testlәri, uşaqların yaş vә sәviyyәsinә uyğun olmalıdır. 3-cü sinif üçün mentiq testlәri, uşaqların biliy vә bacarıqlarını nümayiş etdirәn, amma onları çox çətin vә stresli hiss etdirmәyәn testlәr olmalıdır. Əsasən, 3-cü sinif üçün mentiq testlәri 10-20 sualdan ibarət olur vә hәr sual üçün 2-3 xal verilir.


Bu məqaləni oxuduğunuz üçün təşəkkür edirik. Umid edirik ki, bu məqalə sizə 3-cü sinif üçün mentiq testlәri haqqında faydalı məlumatlar vermişdir. Bu testlәri edərək, uşaqların zәkalarını vә bacarıqlarını inkişaf etdirməyin əyləncəli vә maraqlı bir yolunu kәşf edin.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page